De erelonen

De ereloonpolitiek van JOYN is gebaseerd op een eenvoudig principe: transparantie.

 

Bij de aanvang van elk nieuw dossier wordt een gepersonaliseerde informatienota opgesteld, waarin de overeengekomen erelonen worden opgenomen. De volgende principes worden gehanteerd:

rameurs 

 

De erelonen

De erelonen vergoeden de prestaties van de advocaten. Ze worden in principe berekend volgens een ereloontarief dat kan variëren naargelang de moeilijkheidsgraad van het dossier, de inzet van de zaak of de fianciële draagkracht van de cliënt. Zij bevinden zich in principe binnen de volgende marges:

 

 

ramesDaarnaast kan tevens een bijkomend ereloon dat gelinkt wordt aan het resultaat, overeengekomen worden. Dit gebeurt desgevallend bij de aanvang van het dossier.

 

De cliënt ontvangt op regelmatige basis (in principe elk trimester) de rechtvaardigingsstukken m.b.t. de geleverde prestaties (de zogenaamde "time-sheets"). In voorkomend geval kunnen provisies gevraagd worden.

 

Kosten

Naast erelonen, worden tevens kosten aangerekend. Het betreft kantoor- en secretariaatskosten (dactylografie, briefwisseling, telefoon, verplaatsing, kopies,...). Deze kosten kunnen op twee manieren berekend worden:

technique 

 

Voorgeschoten kosten

De voorgeschoten kosten zijn alle bedragen die JOYN Legal voor rekening van de cliënt aan derden betaalt. Het betreft vooral deurwaarderskosten (dagvaardings-, uitvoeringskosten,...), notariskosten, vertalingskosten, kosten gemaakt door correspondenten,... Deze bedragen zijn door de cliënt verschuldigd en zullen, wanneer deze werden voorgeschoten, teruggevorderd worden. De cliënt zal steeds de nodige rechtvaardigingsstukken van deze kosten ontvangen.