JOYN Fiscaal

Het fiscaal recht raakt aan alle activiteitsdomeinen, zowel professioneel als privé. De regels worden steeds talrijker en worden tevens ieder jaar complexer. Dit maakt het voor niet-specialisten heel moeilijk om er de draagwijdte en er alle gevolgen van te begrijpen. Binnen dit kader biedt JOYN Tax enerzijds proactieve en efficiënte ondersteuning in dossiers die behandeld worden door de andere departementen van JOYN en heeft  zij anderzijds een afzonderlijke, onafhankelijke en autonome adviespraktijk.

Pragmatisme, het sleutelwoord

JOYN Fiscaal bestaat uit twee vennoten die allen zowel over een gespecialiseerde academische vorming als over een grote ervaring in de diverse materies van het fiscaal recht beschikken. Naast de hoogstaande academische en technische kennis waarover elke fiscalist die zijn cliënten respecteert dient te beschikken, focust JOYN Fiscaal zich op het zoeken naar pragmatische oplossingen voor de problemen die de cliënten haar voorleggen. Gebruik van vakjargon is uit den boze en dient te wijken voor een eenvoudige en verstaanbare taal. Onze adviezen zijn rigoureus, aangepast aan de noden van de cliënt  en gemakkelijk te implementeren. Ze getuigen van een geïntegreerde benadering van het fiscale risico, rekening houdend met de financiële en strafrechtelijke risico’s alsook met de reputatie van de cliënt, zonder de kosten en administratieve lasten die verbonden zijn aan een mogelijke rechtszaak, evenwel uit het oog te verliezen. JOYN tax beschikt in dit praktijkdomein over alle technische competenties en over de nodige ervaring om haar cliënteel te kunnen begeleiden doorheen de ganse geschillenfase, vanaf de fiscale controle tot voor het Hof van Cassatie, al dan niet met inbegrip van het stellen van prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof of aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Private Banking en Wealth Management

Asset management  in de ruime zin van het woord (inclusief de diverse financiële producten en diensten, vermogensplanning, successieplanning...), wat de echte “core business” uitmaakt van JOYN Fiscaal, is op heden in volle ontwikkeling. De vennoten van JOYN Fiscaal zijn in deze materie over de grenzen heen gekend en zijn vaak gevraagde sprekers op seminaries te Brussel, Luxemburg, Geneve, Zurich... Zij behandelen uiteenlopende materies gaande van de fiscale behandeling van financiële producten en levensverzekeringen, tot vermogens- en erfenisplanning, met inbegrip van de internationale aspecten ervan, de procesvoering en de fiscale regularisatie.

Dankzij een groot netwerk van persoonlijke relaties met buitenlandse advocaten, die gespecialiseerd zijn in deze materie, kunnen zij tevens bijstand verlenen in zaken die verband houden met buitenlandse regelgeving.

Samen met het departement JOYN Bank & Financiën, biedt JOYN Fiscaal aan banken, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen, een dienstverlening aan, die zowel de reglementaire als fiscale aspecten van Wealth Management omvat.

De toenemende strafbaarstelling van het niet-respecteren van de fiscale wetgeving en de steeds groter wordende vervaging van het onderscheid tussen fiscale fraude enerzijds en het kiezen voor de minst belastbare weg – binnen de wettelijke grenzen - anderzijds, vereist in elk zichzelf respecterend fiscaal team de aanwezigheid van ervaren strafpleiters – en niet enkel van een fiscalist die wat ervaring heeft in het strafrecht. Het departement JOYN Strafrecht, dat geleid wordt door één van de beste strafpleiters in België, biedt aan onze cliënten pragmatische adviezen en een efficiënte ondersteuning als er zich problemen voordoen.

Real Estate

De samenwerking tussen het departement JOYN Fiscaal enerzijds en de departementen JOYN Commercieel en JOYN Publiek anderzijds, maakt het mogelijk dat JOYN in de vastgoedsector een geïntegreerde dienstverlening kan aanbieden aan haar cliënteel. JOYN Fiscaal wil niet enkel haar vastgoedcliënteel helpen om haar weg te vinden in de vastgoedfiscaliteit (hierbij inbegrepen: gewest- en gemeentebelastingen, inkomstenbelasting, BTW en registratierechten), maar zij wenst tevens een gedegen en efficiënte ondersteuning te bieden om hen  bij te staan bij al hun vastgoedtransacties.